ЗАТВЕРДЖЕНО
 

   Дніпровською конференцією Церкви АСД   ппротокол № 11-02 від 11.02.2019                                        

 

С Т А Т У Т

 

ПРИВАТНОГО  ЗАКЛАДУ “ХРИСТИЯНСЬКА  АДВЕНТИСТСЬКА  ГІМНАЗІЯ  “ОАЗИС  НАДІЇ”

ідентифікаційний код  40102549

( нова  редакція )

 

м. Черкаси – 2019 р.

 1. Загальні положення

 

1.1. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД “ХРИСТИЯНСЬКА АДВЕНТИСТСЬКА ГІМНАЗІЯ “ОАЗИС НАДІЇ” (надалі – ГІМНАЗІЯ) – це заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність і який забезпечує здобуття християнських дошкільної, початкової та базової середньої освіти. ГІМНАЗІЮ створено згідно до Законів України «Про освіту», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів законодавства України.

ГІМНАЗІЯ  знаходиться у приватній власності.

ГІМНАЗІЯ – є неприбутковою організацією і її діяльність являє собою діяльність негосподарюючого суб’єкта, така діяльність спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов функціонування ГІМНАЗІЇ, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання.

ГІМНАЗІЯ – є християнською та адвентистською, а тому освітній процес в ГІМНАЗІЇ також включає реалізацію забезпечення прав батьків або осіб, які їх замінюють, за взаємною згодою виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії. Зокрема, в ГІМНАЗІЇ освітній процес включає виховання здобувачів освіти у відповідності до основних положень християнського віровчення Церкви Адвентистів Сьомого Дня.

ГІМНАЗІЯ  має повне та скорочене найменування.

 • Повне найменування українською мовою: ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД “ХРИСТИЯНСЬКА АДВЕНТИСТСЬКА ГІМНАЗІЯ “ОАЗИС НАДІЇ”
 • Скорочене найменування українською мовою: ХАГ “ОАЗИС НАДІЇ”
 • Повне найменування англійською мовою: CHRISTIAN ADVENTIST PRIVATE GYMNASIUMOASIS OF HOPE
 • Скорочене найменування українською мовою: CHGOASIS OF HOPE

      1.2. Місцезнаходження ГІМНАЗІЇ: 18023, Черкаська область, місто Черкаси, вул. Пушкіна, 90.

1.3. ГІМНАЗІЯ є юридичною особою і може мати власні рахунки у банківських установах, самостійний баланс, ідентифікаційний номер, печатку, кутовий та інші штампи, бланки, а також може мати символіку, зразки якої затверджуються засновником.

1.4. Засновником (власником) ГІМНАЗІЇ  є  РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “РЕЛІГІЙНЕ УПРАВЛІННЯ “ДНІПРОВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ В УКРАЇНІ”.

1.5. ГІМНАЗІЮ засновано відповідно до рішення VІ з’їзду Дніпровської конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні (протокол № VІ-b від 09.05.2013). Дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи  05.11.2015;  номер запису:  1 026 102 0000 016020  ( ідентифікаційний код юридичної особи  40102549 ).

В попередньому у ГІМНАЗІЇ були та використовувались наступні найменування:

1\ ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІ СТУПЕНІВ “ОАЗИС” ;

2\ ПНВК “ОАЗИС”.

1.6. Головною метою ГІМНАЗІЇ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, початкової та базової середньої освіти.

1.7. Головним завданням ГІМНАЗІЇ є:

– забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, початкової та базової середньої освіти;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, інших народів і націй;

–  виховання та представлення для здобувачів освіти біблійних, християнських цінностей;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

– виховання у здобувачів освіти поваги до Божого Закону, Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права здобувача освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти.

1.8.  Навчання у ГІМНАЗІЇ проводиться на платній основі. Розмір та порядок оплати визначаються засновником (власником).

З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності, ГІМНАЗІЯ може, за згодою засновника (власника) та відповідно до вимог законодавства, запроваджувати освітню діяльність за додатковими напрямками (як оплатно так і безоплатно):

– здійснення освітньої діяльності для дітей з особливими освітніми потребами;

– організація і проведення короткострокових курсів, семінарів тощо.

1.9. ГІМНАЗІЯ у своїй діяльності керується Законом Божим (Десять Заповідей), Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.10. ГІМНАЗІЯ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

ГІМНАЗІЯ відповідно до чинного законодавства може створювати на території України свої філії чи представництва.

1.11. ГІМНАЗІЯ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.12. У ГІМНАЗІЇ визначено українську мову навчання.

1.13. ГІМНАЗІЯ має право:

– проходити в установленому порядку інституційний аудит;

– визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із власником (засновником);

–  обирати освітню програму;

– на основі освітньої програми складати та затверджувати навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, відповідно до обраної освітньої програми;

–  спільно з вищими навчальними закладами України, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– проводити навчальні заняття чи консультації з навчальних предметів;

– організовувати літні табори відпочинку;

– використовувати різні форми морального, матеріального заохочення до учасників  освітнього процесу;

– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

– запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних;

– встановлювати форму для учнів;

– бути власником, розпорядником та користувачем рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

–  користуватися пільгами, що передбачені державою;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

– мати свій гімн, емблему, герб, літопис, почесний знак;

– користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

1.14. В ГІМНАЗІЇ можуть створюватись і діяти:

– органи самоврядування працівників ГІМНАЗІЇ;

– органи самоврядування здобувачів освіти;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ГІМНАЗІЇ є загальні збори (конференція) колективу ГІМНАЗІЇ.

1.15. Медичне обслуговування та організація харчування здобувачів освіти забезпечуються Засновником відповідно до чинного законодавства.

1.16.  Взаємовідносини ГІМНАЗІЇ з юридичними і фізичними особами визначаються законодавством та угодами, що укладені між ними.

II. Режим роботи та комплектування

      2.1. ГІМНАЗІЯ в своїй структурі має такі підрозділи:

– дошкільна освіта;

– початкова освіта;

– базова середня освіта.

     2.2. ГІМНАЗІЯ працює:

– за п’ятиденним робочим тижнем;

– вихідні дні – субота, неділя, святкові, інші неробочі дні тощо.

2.3. ГІМНАЗІЯ має групи з денним та короткотривалим режимом перебування дітей.

2.4. Зарахування до ГІМНАЗІЇ дітей проводиться за бажанням батьків або законних представників дитини, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.5. Режим роботи ГІМНАЗІЇ, тривалість перебування в ГІМНАЗІЇ дітей встановлюються Засновником відповідно до вимог даного Статуту та діючого законодавства України. За бажанням батьків або законних представників дитини, може встановлюватися гнучкий режим роботи.

2.6. За дитиною дошкільного віку зберігається місце в ГІМНАЗІЇ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків або законних представників дитини, а також у літній період (75 днів), незалежно від періоду і тривалості їх відпустки.

2.7. Відрахування дітей дошкільного віку з ГІМНАЗІЇ може здійснюватись:

 • за бажанням батьків, або законних представників дитини;
 • при невиконанні батьками договору, укладеного між ГІМНАЗІЄЮ і батьками, або законними представниками дитини;
 • коли дитина не відвідує ГІМНАЗІЮ без поважних причин більше місяця;
 • у разі невнесення плати за перебування дитини протягом 2-х місяців після встановленого терміну.

2.8. Адміністрація ГІМНАЗІЇ зобов’язана письмово повідомити батьків або законних представників дитини, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.9.  ГІМНАЗІЯ здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують ГІМНАЗІЮ або інші заклади освіти, надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.10. Зарахування учнів до ГІМНАЗІЇ здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або законних представників дитини, а також копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, документів про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

2.11. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу загальної середньої освіти.

2.12. ГІМНАЗІЯ здійснює освітній процес за денною формою навчання. Бажаючим, за погодженням з Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, надається право і створюються умови для індивідуальної, дистанційної та  екстернатної форм навчання. У разі потреби при ГІМНАЗІЇ може бути організовано пансіон або напівпансіон.

2.13. Порядок переведення і випуск учнів ГІМНАЗІЇ визначається чинним законодавством України.

2.14. У разі вибуття учня з населеного пункту чи переходу учня до іншого закладу загальної середньої освіти батьки або законні представники дитини, подають до ГІМНАЗІЇ заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу загальної середньої освіти.

2.15. У ГІМНАЗІЇ для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або законних представників дитини, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи подовженого дня.

2.16. Зарахування дітей до груп подовженого дня і відрахування із них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків або законних представників дитини.

2.17. За результатами навчання учням, які закінчили певний ступінь ГІМНАЗІЇ, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності;
 • по закінченні базової школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

2.18. Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.19. Порядок проведення і випуск учнів закладу освіти визначається чинним законодавством України.

2.20. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються в книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.21. За успіхи в навчанні учні 2-8-х класів нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

2.22. За успіхи в навчанні випускникам базової школи видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.  Порядок нагородження учнів встановлюється МОН України.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Організація освітнього процесу за рівнем дошкільної освіти

 

3.1. Зміст дошкільної освіти у ГІМНАЗІЇ визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

3.2. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за державними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому законодавством порядку.

3.3. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків або законних представників дитини, за рахунок коштів батьків або законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або законними представниками дитини та ГІМНАЗІЇ у межах гранично допустимого навантаження дитини.

3.4. У ГІМНАЗІЇ з 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей у відповідності  до затвердженого ГІМНАЗІЄЮ  плану. Навчання дітей у гуртках, секціях та студіях проводиться з урахуванням кількості дітей.

3.5. Гурткова робота та усі інші заняття проводяться у порядку, передбаченим діючим законодавством України, з урахування гранично допустимого навантаження, визначеного МОН України.

 

Організація освітнього процесу за рівнем початкової освіти

 

3.6. Зміст початкової освіти у ГІМНАЗІЇ визначається Державним стандартом початкової освіти. Виконання вимог Державного стандарту початкової освіти є обов’язковим.

3.7. Освітній процес у ГІМНАЗІЇ здійснюється відповідно до освітньої програми, яка складена на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами МОН України і яка відображає специфіку організації освітнього процесу ГІМНАЗІЇ. Освітню програму схвалює педагогічна рада ГІМНАЗІЇ та затверджує Директор.

3.8. На основі освітньої програми ГІМНАЗІЯ складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Навчальний план є окремим документом, що визначає перелік освітніх галузей відповідно до Державного стандарту, курсів за вибором, факультативних курсів, спецкурсів. Водночас навчальний план є складовою освітньої програми ГІМНАЗІЇ.

3.9. ГІМНАЗІЯ забезпечує відповідність рівня початкової середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.10. ГІМНАЗІЯ працює за підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання освітніх завдань відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.11. ГІМНАЗІЯ обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» іншого законодавства та цього Статуту.

3.12. Навчальний рік у ГІМНАЗІЇ починається 1 вересня і закінчується у термін визначений ГІМНАЗІЄЮ з урахуванням вимог чинного законодавства.

3.13. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються ГІМНАЗІЄЮ у межах часу, передбаченого навчальним планом та вимогами чинного законодавства.

3.14. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.15. Тривалість уроків у ГІМНАЗІЇ становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4- х класах – 40 хвилин, у 5-9- х класах – 45 хвилин.

3.16. ГІМНАЗІЯ може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

3.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів.

3.18. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану ГІМНАЗІЇ з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог.

3.19. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.20.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей учнів.

 

Оцінювання освітніх досягнень учнів за рівнем початкової освіти

 

3.21. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів ГІМНАЗІЇ визначаються МОН України

3.22. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.23. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради ГІМНАЗІЇ може надавати вербальну характеристику знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.24. В ГІМНАЗІЇ можуть виставлятися оцінки за поведінку: «Зразкова», «Добра», «Задовільна», «Незадовільна». До додатків до документів про освіту зазначені оцінки не виставляються.

3.25. Навчання у 4-му класі ГІМНАЗІЇ завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються галузевим Міністерством.

3.26. Учні 3-4-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». За успіхи у навчанні для учасників освітнього процесу ГІМНАЗІЯ може встановлювати різні форми морального і матеріального заохочення.

 

Організація освітнього процесу за рівнем базової середньої освіти

 

3.27. Освітній процес за рівнем базової середньої освіти у ГІМНАЗІЇ здійснюється відповідно до освітньої програми, яка складена на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами МОН України і яка відображає специфіку організації освітнього процесу ГІМНАЗІЇ.

3.28. На основі освітньої програми ГІМНАЗІЇ складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Навчальний план є окремим документом, що визначає перелік освітніх галузей відповідно до Державного стандарту, курсів за вибором, факультативних курсів, спецкурсів. Водночас навчальний план є складовою освітньої програми ГІМНАЗІЇ.

3.29. ГІМНАЗІЯ працює за підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання освітніх завдань відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.30. ГІМНАЗІЯ забезпечує відповідність рівня базової середньої освіти Державним стандартам освіти.

3.31. Структура навчального року, тривалість начального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються ГІМНАЗІЄЮ у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

3.32. Організація освітнього процесу не може призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти. На рівні базової середньої освіти освітній процес організовується за такими циклами:

перший цикл базової загальної середньої освіти – адаптаційний (5-6 класи);

другий цикл базової загальної середньої освіти – базове предметне навчання (7-9  класи).

3.33. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

3.34. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів.

3.35. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та навчальним планом ГІМНАЗІЇ, дозволяється лише за їхньої згоди та згоди батьків або законних представників.

3.36. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей учнів.

 

Оцінювання освітніх досягнень учнів за рівнем базової середньої освіти

 

3.37. Облік результатів навчання учнів протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.38. Визначення результатів навчання учнів здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України. Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання учнів. У документі про освіту відображаються результати навчання учнів за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

3.39. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: формувальне (поточне) оцінювання, підсумкове оцінювання (семестрове та річне), державна підсумкова атестація учнів.

3.40. Навчання у випускному 9-му класі ГІМНАЗІЇ завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

IV.  Учасники освітнього процесу 

     4.1. Учасниками освітнього процесу в ГІМНАЗІЇ є:
діти дошкільного віку (вихованці);
здобувачі освіти;
педагогічні працівники;
помічники вихователів;
батьки здобувачів освіти;

фізичні особи, які провадять освітню діяльність;
інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється ГІМНАЗІЄЮ.

4.2. Права і обов’язки здобувачів освіти визначаються чинним законодавством та цим статутом.

4.3. Здобувачі освіти мають право на:

– навчання;

– індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти в ГІМНАЗІЇ;

– якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– відзначення успіхів у своїй діяльності;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови навчання;

– повагу людської гідності;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

– користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, спортивною, оздоровчою інфраструктурою ГІМНАЗІЇ та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ГІМНАЗІЄЮ відповідно до спеціальних законів;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

– особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні ГІМНАЗІЄЮ;

– інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

– користуватись іншими правами, передбаченими законодавством та установчими документами ГІМНАЗІЇ.

4.4. Здобувачі освіти зобов’язані:

– виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– дотримуватися установчих документів, правил  внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

– виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ГІМНАЗІЇ.

4.5.  Учні ГІМНАЗІЇ залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.6.  Педагогічними працівниками повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє  виконувати професійні обов’язки.

4.7.   Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників ГІМНАЗІЇ, інші трудові відносини здійснюються власником (засновником), регулюються законодавством про працю, Законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.8. Педагогічні працівники ГІМНАЗІЇ мають право:

– самостійно обирати форми, методи, способи освітньої роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

– брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів ГІМНАЗІЇ та інших органів самоврядування, в заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи;

– обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у закладах вищої освіти і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії;

– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

– вносити керівництву ГІМНАЗІЇ і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення освітньої роботи;

– на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

– порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

– реалізовувати інші права передбачені чинним законодавством.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ГІМНАЗІЇ, здійснюється лише за їх згодою.

4.9. Педагогічні працівники ГІМНАЗІЇ зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту початкової та базової середньої освіти;

– контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

– нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють;

–  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

– виховувати повагу до християнських цінностей, державної символики, до християнських світогляду і основ віровчення Церкви Адвентистів Сьомого Дня, до принципів загальнолюдської моралі;

– виконувати статут ГІМНАЗІЇ, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

– брати участь у роботі педагогічної ради;

– виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

– готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

– виконувати накази і розпорядження директора ГІМНАЗІЇ, органів управління освітою;
– вести відповідну документацію;

– виконувати інші обов’язки визначені чинним законодавством.

4.10. У ГІМНАЗІЇ обов’язково проводиться  атестація педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого МОН України.

4.11.  Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
4.12. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку ГІМНАЗІЇ.

4.13. Батьки учнів, вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати заклад освіти та форми навчання і виховання дітей;

– створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатися до органів управління освітою, директора ГІМНАЗІЇ і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ГІМНАЗІЇ;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ГІМНАЗІЇ;

– на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

4.14. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми базової середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

–  створювати умови для здобуття дитиною дошкільної, початкової та базової середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту ГІМНАЗІЇ;

– поважати честь і гідність дитини та працівників ГІМНАЗІЇ;

–  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до релігії, національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати у дітей повагу до законів, репутації інших осіб, а також до прав і свобод людини.

                V. Управління закладом освіти 

5.1. Управління ГІМНАЗІЄЮ здійснюється його засновником (власником) – РЕЛІГІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ “РЕЛІГІЙНЕ УПРАВЛІННЯ “ДНІПРОВСЬКА  КОНФЕРЕНЦІЯ  ЦЕРКВИ  АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО  ДНЯ  В  УКРАЇНІ”.     Зокрема, засновник (власник):- затверджує установчі документи ГІМНАЗІЇ, їх нову редакцію та зміни до них;- укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором ГІМНАЗІЇ, призначеним відповідно до законодавства та цього статуту;- розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором ГІМНАЗІЇ, з підстав та у порядку, визначених законодавством та положеннями цього статуту;- відповідно до законодавства затверджує бюджет (кошторис) та приймає фінансовий звіт ГІМНАЗІЇ;- здійснює контроль за фінансовим становищем і витратами в процесі діяльністі ГІМНАЗІЇ;- здійснює контроль за дотриманням установчих документів ГІМНАЗІЇ;- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;- вирішує питання щодо прийняття інших осіб до складу засновників ГІМНАЗІЇ;- затверджує систему знижок та перелік осіб, які мають пільги при зарахуванні до ГІМНАЗІЇ та оплаті за навчання;- приймає рішення щодо ліквідації чи реорганізації ГІМНАЗІЇ, щодо створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу та щодо інших дій пов’язаних з ліквідацією (реорганізацією) ГІМНАЗІЇ;- реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом ГІМНАЗІЇ.     Безпосереднє управління закладом здійснює директор ГІМНАЗІЇ і несе відповідальність за освітню та іншу діяльність ГІМНАЗІЇ.        Директор призначається і звільняється з посади засновником (власником) відповідно до вимог законодавства України.        В разі, якщо у засновника (власника) відбувається реорганізація, то тоді усі права і повноваження засновника (власника) переходять до його правонаступника.      В разі ліквідації чи припинення засновника (власника) – усі права та повноваження засновника (власника) переходять до РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “УКРАЇНСЬКА УНІОННА КОНФЕРЕНЦІЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ” ( інд. код 19350731 ).    

5.2. Вищим органом громадського самоврядування ГІМНАЗІЇ  є  загальні збори (конференція) його  колективу.     Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких категорій:     працівників ГІМНАЗІЇ  –  зборами трудового колективу;     батьків (громадськості) – класними батьківськими зборами;     учнів ІІ ступеня навчання – класними зборами.     Кожна  категорія  обирає  однакову  кількість  делегатів.Визначається така кількість делегатів: від працівників ГІМНАЗІЇ – 5 осіб;  від батьків (громадськості) – 5 осіб, учнів – 5 осіб.     Термін їх повноважень становить один рік.     Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.     Право скликати загальні збори мають:-  засновник (власник); –  голова ради ГІМНАЗІЇ;-  учасники загальних зборів (якщо за  це  висловилось  не  менше  третини  їх  загальної  кількості);-  директор ГІМНАЗІЇ.     Загальні збори:     Обирають представників до ради ГІМНАЗІЇ,  встановлюють термін їх повноважень;     заслуховують звіт директора і голови  ради  ГІМНАЗІЇ;     розглядають питання освітньої, методичної діяльності ГІМНАЗІЇ, а також фінансового становища ГІМНАЗІЇ;     затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності ГІМНАЗІЇ;     приймають рішення про внесення пропозицій щодо заохочення праці керівників та  інших педагогічних працівників.    

5.3. У ГІМНАЗІЇ за рішенням засновника (власника) може створюватись та діяти рада ГІМНАЗІЇ. Рада ГІМНАЗІЇ формується у складі 5 – 7 осіб. Члени Ради ГІМНАЗІЇ обираються засновником (власником).    

5.3.1. Метою діяльності ради ГІМНАЗІЇ є:     сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;     об’єднання зусиль засновника,  педагогічного  колективу та батьків (громадськості) щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;     формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом освіти;     розширення колегіальних форм управління закладом освіти;     підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу;

5.3.2. Основними завданнями ради є:     підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії із сім’єю,  громадськістю, засновником (власником) і державними та приватними інституціями;     визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ГІМНАЗІЇ та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;     формування навичок здорового способу життя у учасників освітнього процесу;     створення належного педагогічного клімату в ГІМНАЗІЇ;     сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;     підтримка громадських  ініціатив  щодо вдосконалення навчання та виховання учнів,  творчих пошуків і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;     сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);     підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов  вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;     ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного  законодавства  щодо  обов’язковості  загальної  середньої освіти;     стимулювання морального  та  матеріального  заохочення  учнів (вихованців), сприяння пошуку та підтримки обдарованих дітей;     зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців)  та  ГІМНАЗІЄЮ з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

5.3.3. Очолює раду ГІМНАЗІЇ голова, який обирається засновником (власником). Голова ради ГІМНАЗІЇ має право делегувати свої повноваження членам ради ГІМНАЗІЇ.

5.3.4. Рада ГІМНАЗІЇ діє на засадах:     пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;     дотримання вимог законодавства України;     колегіальності ухвалення рішень;     добровільності і рівноправності членства;     гласності.    Робота ради ГІМНАЗІЇ планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Члени ради ГІМНАЗІЇ працюють на громадських засадах.     Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ГІМНАЗІЇ,  засновн

ика  (власника),  а  також членами ради.     Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.     У разі рівної кількості голосів вирішальним  є  голос  голови ради ГІМНАЗІЇ.     Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ГІМНАЗІЇ,  доводяться  в 7-й денний термін до відома засновника (власника), педагогічного колективу,  учнів (вихованців),  батьків, або осіб, які їх замінюють (громадськості).     У разі незгоди адміністрації ГІМНАЗІЇ з рішенням ради створюється  узгоджувальна  комісія,  яка  розглядає  спірне питання.     До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ГІМНАЗІЇ (в разі його створення).

5.3.5. Головою ради не може бути директор ГІМНАЗІЇ чи його заступники.     Для вирішення  поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій  і зміст їх роботи визначаються радою.     Члени ради мають право виносити на розгляд  усі  питання,  що стосуються діяльності   ГІМНАЗІЇ, пов’язаної з організацією освітнього процесу,  проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.3.6. Рада ГІМНАЗІЇ:     організовує виконання рішень загальних зборів;     вносить пропозиції  щодо організації освітнього процесу;     спільно з  адміністрацією  розглядає усі плани роботи ГІМНАЗІЇ та здійснює контроль за їх виконанням;     разом з адміністрацією  здійснює  контроль за виконанням Статуту ГІМНАЗІЇ;     вносить пропозиції щодо режиму роботи ГІМНАЗІЇ;     сприяє формуванню мережі класів ГІМНАЗІЇ;     погоджує усі навчальні плани на кожний навчальний рік;     заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітнього процесу та фінансового становища ГІМНАЗІЇ;     виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);     виступає ініціатором проведення добродійних акцій;     вносить на розгляд педагогічної ради та засновників пропозиції щодо морального і  матеріального заохочення учасників освітнього процесу;     ініціює розгляд кадрових питань;     сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля, іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);     приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);     розглядає питання родинного виховання;     сприяє педагогічній освіті батьків;     сприяє поповненню  бібліотечного фонду  та  передплаті періодичних видань;     розглядає питання здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;     організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);     розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи ГІМНАЗІЇ;     може створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих напрямів роботи.     Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.4. При ГІМНАЗІЇ за рішенням загальних зборів може створюватися  і  діяти  піклувальна  рада.    

5.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної  середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.    

5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:     сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;     співпраця з органами   виконавчої   влади,   організаціями, підприємствами,  установами,   закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у ГІМНАЗІЇ;     зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлюючої та лікувально-оздоровчої бази ГІМНАЗІЇ;     організація змістовного  дозвілля   та   оздоровлення   учнів (вихованців), педагогічних працівників;     запобігання дитячій бездоглядності;     стимулювання творчої праці педагогічних працівників та  учнів (вихованців);      всебічне зміцнення зв’язків між родинами  учнів  (вихованців) та ГІМНАЗІЄЮ;інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України.

5.5.2. Піклувальна рада формується у складі до 13 осіб від представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,  закладів освіти,  окремих громадян,  у тому числі іноземних.     Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ГІМНАЗІЇ шляхом  голосування   простою більшістю голосів.     Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.     Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування  уроків  тощо)  без  згоди керівника ГІМНАЗІЇ.     У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради  вибуває, на загальних  зборах  на його місце обирається інша особа.    

5.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:     пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;     дотримання вимог законодавства України;     самоврядування;     колегіальності ухвалення рішень;     добровільності і рівноправності членства;     гласності.     Робота піклувальної  ради  планується   довільно.   Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.     Позачергові засідання  можуть  проводитись  також  на  вимогу третини і більше її членів.     Засідання піклувальної  ради  є  правомочним,  якщо  на ньому присутні не менше двох третин її членів.     Рішення піклувальної   ради   приймається  простою  більшістю голосів.     Піклувальна рада  інформує  про  свою  діяльність у доступній формі на зборах,  через  спеціальні стенди тощо.     Рішення піклувальної ради в 7-денний  термін  доводяться  до відома засновника (власника), колективу ГІМНАЗІЇ, батьків (громадськості). Їх виконання організовується членами   піклувальної ради.

5.5.4. Очолює піклувальну  раду  голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.     З числа членів піклувальної ради також  обираються  заступник та секретар.     Голова піклувальної ради:     скликає і координує роботу піклувальної ради;     готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;     визначає функції заступника, секретаря та інших членів;     представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.     Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.    

5.5.5. Піклувальна рада має право:     вносити на розгляд, керівника ГІМНАЗІЇ, загальних зборів,  пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  ГІМНАЗІЇ;     залучати додаткові джерела фінансування ГІМНАЗІЇ;     вживати заходи  до  зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази ГІМНАЗІЇ;     стимулювати творчу  працю  педагогічних  працівників,  учнів (вихованців);     брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються  роботи  ГІМНАЗІЇ,  з  метою  сприяння   їх вирішенню у встановленому порядку;     створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники  громадськості,  педагогічного колективу,  батьки або особи,  які їх замінюють; інші функції, що не суперечать законодавству України.

5.6. Директор ГІМНАЗІЇ:     організовує діяльність ГІМНАЗІЇ та вирішує фінансові питання в процесі діяльності ГІМНАЗІЇ;     здійснює керівництво педагогічним колективом; призначає на посаду та звільняє з посади працівників ГІМНАЗІЇ, визначає функціональні обов’язки працівників ГІМНАЗІЇ; створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;     забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;     забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;     забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ГІМНАЗІЇ;     сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування ГІМНАЗІЇ;     сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників ГІМНАЗІЇ;    розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ГІМНАЗІЇ;     видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;    за погодженням із засновником (власником) затверджує правила внутрішнього    розпорядку;     здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами ГІМНАЗІЇ.

5.6.1.  Директор ГІМНАЗІЇ має право:- право підпису банківських та інших фінансових документів;- відкриття і закриття, в банківських установах, рахунків ГІМНАЗІЇ;- офіційно, без довіреності, представляти ГІМНАЗІЮ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, а також у відносинах з фізичними і юридичними особами в Україні та інших державах;  вести переговори від імені ГІМНАЗІЇ, укладати та підписувати договори;- видавати від імені ГІМНАЗІЇ, довіреності на представництво іншими особами інтересів ГІМНАЗІЇ в організаціях, в судах, перед третіми особами та на вчинення правочинів; – розглядати та вирішувати інші питання, відповідно до законодавства.

5.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається директором ГІМНАЗІЇ на підставі відповідного законодавства України.     Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою педагогічного працівника.     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8. В ГІМНАЗІЇ створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.     Головою педагогічної ради є директор ГІМНАЗІЇ.

5.9. Педагогічна рада розглядає питання:     удосконалення і методичного забезпечення  освітнього процесу, планування та режиму роботи ГІМНАЗІЇ;     переведення учнів до наступних класів,  видачі документів   про   відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за досягнення у навчанні;     підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;     морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників ГІМНАЗІЇ.    

5.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ГІМНАЗІЇ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не може бути менше чотирьох разів на рік.     Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.    

5.11. В ГІМНАЗІЇ можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. Матеріально-технічна база 

6.1. Матеріально-технічна база ГІМНАЗІЇ включає будівлі,  споруди,  землю,  комунікації,  обладнання,  транспортні засоби,  службове житло,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ГІМНАЗІЇ.      Для забезпечення статутної діяльності ГІМНАЗІЯ може мати у своїй власності та/або в користуванні приміщення, будинки, споруди, інвентар, обладнання, майно культурно-освітнього, оздоровчого та іншого призначення, житловий фонд, транспортні засоби, засоби зв’язку, інше майно, грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті), а також об’єкти інтелектуальної власності.    

6.2. Відповідно до чинного законодавства, майно ГІМНАЗІЇ використовується та знаходиться у нього на підставі права власності на таке майно, або ж на підставі права користування майном,  рішення про заснування,  та відповідно до статуту ГІМНАЗІЇ  і  укладених ним угод.    

6.3.  ГІМНАЗІЯ відповідно до чинного законодавства користується землею,   іншими  природними  ресурсами  і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ГІМНАЗІЇ проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Вказане  обмеження не стосується засновника (власника).  Збитки, завдані ГІМНАЗІЇ внаслідок  порушення його майнових прав іншими юридичними та  фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно до чинного законодавства.    

6.5. Майно та кошти, якими володіє ГІМНАЗІЯ мають використовуватись виключно для статутних завдань ГІМНАЗІЇ і не можуть бути предметом застави.

6.6. Для забезпечення освітнього процесу база ГІМНАЗІЇ  складається   із   навчальних   кабінетів,  а також  спортивного,  актового  і  читального  залів,   бібліотеки, архіву,  радіоцентру, медичного і  комп’ютерного кабінетів,   їдальні,  приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу,  кімнати психологічного розвантаження тощо.

VIІ.  Фінансове становище та витрати в процесі діяльності ГІМНАЗІЇ

7.1. Фінансові операції ГІМНАЗІЇ, здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису ГІМНАЗІЇ є:     кошти засновника(власника);     кошти фізичних, юридичних осіб;     кошти, отримані в якості оплати за навчання, харчування тощо;     кредити банків;     благодійні внески юридичних і фізичних осіб;     пасивні доходи;     кошти державного та місцевих бюджетів;     інші джерела надходжень, що не суперечать чинному законодавству України, в межах діяльності неприбуткових організацій, як негосподарюючих суб’єктів.

7.3. ГІМНАЗІЯ  має  право  на  придбання  та  оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами  будь-якого  підприємства,  установи,  організації  або фізичної особи,  фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.          В разі необхідності ГІМНАЗІЯ має право для виконання окремих видів робіт (діяльності) залучати на договірних засадах фізичних та юридичних осіб, волонтерів, капеланів, служителів Церкви (релігійних організацій), а також осіб, які здійснюють діяльньсть на громадських засадах (безоплатно).           ГІМНАЗІЯ, відповідно до законодавства України, може набувати у власність або користування рухоме та нерухоме майно на підставі відповідних договорів купівлі-продажу, дарування чи інших цивільно-правових правочинів.           Рішення щодо відчуження майна ГІМНАЗІЇ можуть прийматись виключно за наявності письмової згоди засновника (власника).    

7.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному  закладі  визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника (власника) навчального закладу бухгалтерський облік може здійснювати  самостійно  або  через  централізовану бухгалтерію.   

7.5. Звітність про діяльність ГІМНАЗІЇ здійснюється відповідно до законодавства.

7.6.  Не мають права на отриманні ГІМНАЗІЄЮ доходи засновник (власник) та/або засновники (власники), учасники, а також працівники ГІМНАЗІЇ (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску, виплат і відрахувань визначених законодавством), члени органів управління та інші пов’язані з ГІМНАЗІЄЮ особи.           Усі доходи ГІМНАЗІЇ використовуються винятково для фінансування видатків на утримання ГІМНАЗІЇ та на реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів (видів) діяльності, визначених цим статутом.

VIIІ.  Міжнародне співробітництво 

8.1. ГІМНАЗІЯ за наявності згоди засновника (власника), та за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень   має   право   проводити   міжнародний  учнівський  та  педагогічний  обмін  у  рамках   освітніх   програм,   проектів,  встановлювати  відповідно до законодавства  прямі  зв’язки  з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.    

8.2. ГІМНАЗІЯ має  право  відповідно  до   чинного законодавства  укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами,  підприємствами,  організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

IX.  Контроль за діяльністю ГІМНАЗІЇ       

9.1. Державний контроль за діяльністю ГІМНАЗІЇ здійснюється з метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль та контроль здійснюють: Міністерство освіти і науки України,  Державна служба якості освіти України, Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, засновник.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю ГІМНАЗІЇ є інституційний аудит, що проводиться Міністерством освіти і науки України.

9.4.  У період між заходами інституційного аудиту проводяться перевірки (інспектування) ГІМНАЗІЇ з питань, пов’язаних з його освітньою діяльністю. Зміст, види і  періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану освітньої роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

X.  Реорганізація або ліквідація ГІМНАЗІЇ 

10.1. Рішення,  про  реорганізацію  або ліквідацію ГІМНАЗІЇ приймає засновник (власник).     Реорганізація ГІМНАЗІЇ відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.     Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією,  призначеною засновником (власником),  а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.     З часу призначення ліквідаційної комісії  до  неї  переходять повноваження щодо управління навчальним закладом..

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ГІМНАЗІЇ, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику (власнику).    

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання ГІМНАЗІЇ переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або до іншого навчального закладу (інших навчальних закладів), визначених засновником (власником).

10.4.  У разі припинення діяльності ГІМНАЗІЇ (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення), усі його активи, які залишились після задоволення законних вимог і скарг кредиторів, передаються до РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “РЕЛІГІЙНЕ УПРАВЛІННЯ “ДНІПРОВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ В УКРАЇНІ” ( інд.код 25872250 ), яка також має статус неприбуткової організації, чи іншій неприбутковій організації, визначеній РЕЛІГІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ “УКРАЇНСЬКА УНІОННА КОНФЕРЕНЦІЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ”  ( інд.код 19350731 ),  а в разі відсутності правонаступника – передаються у власність держави та зараховуються до доходу бюджету.

 

ХІ.  ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ / ВЛАСНИКІВ:

 

 

Від імені Засновника (Власника) :                                                          М. О. Бойко