Методична проблема педагогів школи: «Впровадження в навчально-виховний процес християнської інтеграції».

 

І. ПІДСУМКИ РОБОТИ ХАГ «ОАЗИС НАДІЇ» ЗА МИНУЛИЙ РІК  ТА ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ РІК

 

Аналіз роботи

Навчально-виховний процес у ХАГ «ОАЗИС НАДІЇ» був спрямований на реалізацію завдань, визначених законодавством України в галузі освіти й виховання (Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів, Державних програм тощо), регламентувався нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ Черкаської міської ради, УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ Черкаської обласної державної адміністрації, локальними документами, річним планом роботи ХАГ «ОАЗИС НАДІЇ», державними й авторськими програмами, навчальними планами, розв’язував практично весь комплекс завдань, які постають перед ХАГ «ОАЗИС НАДІЇ».

Всі діти, записані до ХАГ «ОАЗИС НАДІЇ» за ініціативою батьків,були охоплені навчанням. Набір в перший клас здійснювався на основі висновків медичної комісії. Якісно була організована підготовка дітей до навчання у старшій групі ЗДО за програмою «Впевнений старт», яка, реалізуючи на практиці принцип наступності між закладом дошкільної освіти і школою, забезпечила психологічну підготовку і мотивацію до навчання дітей-шестирічок. Впродовж року проводилась робота по збереженню контингенту учнів (використання різних форм і методів навчання, різноманітна позакласна робота, тощо).

З метою задоволення освітніх потреб учнів і збереження учнівського контингенту у Гімназії функціонували класи 1-8.

Додаткова освіта в школі представлена варіативною складовою навчальних планів.

 

У 2019-2020 навчальному році методична робота в школі була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвитку творчості та ініціативи вчителів. В результаті такої роботи підвищилася якість підготовки педагогів до проведення уроків, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання школярів. Підвищився інтерес до самоосвіти.

Колектив працював над проблемним питанням «Впровадження в навчально-виховний процес християнської інтеграції» та виконанням таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • залучення обдарованих дітей до наукових проектів та участі в олімпіадах;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого вчителя, проведення методичних тижнів;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;
 • підвищення іміджу навчального закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва у педагогічному колективі працювали педагогічні ради, шкільні ради, наради при директору на чолі з директором ХАГ «ОАЗИС НАДІЇ» Воробйової О.В., з представником від засновника, головою шкільної ради Каганюком М.М.

Протягом року були проведені педагогічні засідання, на яких розглядались такі питання:

 1. Про християнську дисципліну, почуття відповідальності та самодисципліну .
 2. Про попередження конфліктних ситуацій і співпрацю у колективі .
 3. Підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів та вихователів ХАГ «ОАЗИС НАДІЇ» за рахунок навчання на курсах підвищення кваліфікації (відділу освіти та МАРХО), відвідування педагогічних конференцій УУК м. Буча, методичних об’єднань міста та УУК.
 4. Про атестацію педагогічних працівників
 5. Інтерактивні методи та форми навчання та виховання учнів у системі компетентнісно- орієнтованого підходу на уроках та в позаурочний час;
 6. Компетентність як основа успіху і самовдосконалення учня та вчителя;

 

Вчителі початкових класів систематично працюють над самоосвітою, що сприяє підвищенню їх фахового рівня, підписуються на періодичні видання науково – методичного напрямку, знайомляться із новими технологіями і методами роботи, впроваджуючи їх у практичну роботу.

Протягом року впроваджували новинки методичної літератури, поповнювали папки по самоосвіті  інструкційно-методичними матеріалами, були читачами фахового журналу «Початкова школа».

Директор Воробйова О.В., музичний керівник Каганюк Я.С.  пройшли курсову перепідготовку при Черкаському інституті післядипломної освіти. Вчителі початкової школи Суддя Н.В., Грицак Н.В., Васильчак Я.В., Коваленко А.Б., Воробйова О.В. пройшли курси по підготовці кадрів для роботи за програмою НУШ. У кожного вчителя початкових класів є бібліотечка наукової та методичної літератури, яка допомагає їм вдосконалювати навчально-виховний процес у початкових  класах.

Вчителі школи зосереджували свою увагу на тому, що функцією сучасного уроку є формування і розвиток особистості учня на основі розвивального і виховуючого  навчання і дотримувалися таких основних вимог до сучасного уроку:

– озброєння учнів глибокими і міцними знаннями;

– формування уміння вчитися;

– формування міцних позитивних мотивів навчання, прагнення до постійного удосконалення,самоосвіти, самовиховання;

– ефективного впливу уроку на розвиток учня (розвиток мовлення, мислення, сенсорної  і  рухової сфери);

– виховання в учнів вольових якостей;

– формування моральних основ особистості, духовності та національної культури.

Вчителі та учні усвідомлюють завдання, які стоять сьогодні перед школою. Реалізація завдань здійснюється в рамках кожного  предмета, у позакласній роботі та спирається на принципи:

–  сприяти розвитку загальнолюдських цінностей;

–  формування відповідальності перед собою і родиною за вибір життєвого шляху;

–  виховувати громадянську активність і здатність до соціальної творчості.

Застосовуючи метод проектів вчителі-предметники працювали над формуванням у старшокласників компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності. Педагоги і учні переконалися, що основна функція самостійної роботи полягає в тому, щоб забезпечити організацію навчально-пізнавальної діяльності щодо оволодіння знаннями і способами діяльності, формування світогляду, розвитку  інтелектуальних та моральних сил учня.

Педагогічний колектив прагне виховати людину-знавця, яка приймає знання як цінності, відповідально ставиться до рівня особистої самоосвітньої діяльності, у якій розвинена пізнавальна активність та набуті власні прийоми самоосвіти; виховати культурну людину, яка готова і здатна до вивчення  і сприйняття культури своєї країни та взаємодії з представниками інших культур; виховати людину соціальну, яка здатна самостійно вивчати закони, співжиття, гнучко застосовувати знання  в умовах швидких змін; виховати людину творчу, яка здатна контролювати свою діяльність, самостійно розв’язувати творчі завдання тощо.

Протягом року  застосовувалися  теоретичні питання методу проектів на практиці. Проводилися відкриті уроки: вчителями початкової школи (Суддя Н.В., Грицак Н.В., Васильчак Я.В., Коваленко А.Б..), української мови (вчителі Нечипоренко Ю.С.), історії України (Гладка О.М.), математики (Гонза Є.В.), інформатики та фізики (Натьос М.В.), географії та біології (Тепфер Г.П.), іноземної мови (Мукаєва А.І., Вітковська Г.С.).

Тиждень математики та інформатики був особливо цікавим. Завдання, поставлене організаторами: підвищити інтерес учнів до навчальної діяльності з предметів математика та інформатика; спонукати до пізнання дійсності та самих себе, показавши велику мудрість Творця та велич Його законів у кожній науці;  вихованню самодисципліни та самоорганізації, було досягнуте за допомогою низки цікавих завдань та конкурсів.

У 2019-2020 навчальному році  класні керівники особливу увагу приділили темі морально-естетичного виховання. Кожен вчитель так спланував свою роботу, щоб рівноцінно поєднувати виховні справи, зміст яких охоплює різні сфери життєдіяльності дитини; розвивати її природні потреби у спілкуванні, пізнанні, грі, творчості, соціальному визнанні: формувати її стійкий активно включений інтерес до позакласних справ, активного дозвілля, повагу до старших, забезпечити комфортний фізичний та емоційний стан. Також класні керівники проводили правові бесіди, виховні години, згідно річного плану і т.д.

 

Аналіз виконання навчальних програм.

 

Відповідно до робочого плану ХАГ «ОАЗИС НАДІЇ» на 2019/2020 н.р. та згідно з графіком внутрішньошкільного контролю адміністрація здійснила контроль за виконанням навчальних планів і програм у І і ІІ семестрах поточного навчального року.

Контроль проводився у три етапи (попередній, постійний, підсумковий) за таким планом :

 • Готовність календарних планів учителів–предметників, їх відповідність вимогам навчальних програм (початок вересня);
 • Проходження програмового матеріалу згідно з календарними планами (1 раз на місяць);
 • Проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт, навчальних екскурсій та практики, тематичних оцінювань тощо (1 раз на місяць);
  • Виконання навчальних програм за записами в класних журналах (29 травня);

Основними засобами отримання інформації стало вивчення навчальної документації, звіти вчителів-предметників. В основу аналізу стану викладання навчальних програм та навчальних планів покладені такі документи:

– інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2019/2020 н.р.;

– методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН № 1/9-61 від 06.02.2008);

– інструкція з ведення класного журналу учнів 1-4-х, 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН № 496 від 03.06.2008);

– науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах ;

– навчальні програми;

– календарні плани вчителів-предметників;

– класні журнали;

– журнали пропущених та замінених уроків;

– звітна інформація вчителів-предметників.

Викладання предметів інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів учителями-предметниками здійснювалося відповідно до державних навчальних програм, рекомендованих Міністерством України, авторських програм.

Відповідно до плану внутрішньо шкільного контролю, у грудні перевірено стан виконання навчальних програм і мінімуму письмових, практичних та лабораторних робіт учителями школи. І з цією метою було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках класних журналів.

Аналіз даної роботи виявив, що виконання практичної частини програм відповідає вимогам державних стандартів освіти.

Своєчасно у відповідній кількості проведені контрольні, лабораторні, практичні роботи, що відповідають вимогам наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів».

Систематично здійснюється перевірка робочих зошитів, про що свідчать певні записи та оцінки у класних журналах.

Тематичне оцінювання здійснене з усіх предметів згідно плану.

Навчальні програми за ІІ семестр 2019/2020 н.р. у школі з усіх предметів, в основному, виконані за змістом, але кількість годин не відповідає запланованій кількості через карантин у зв’язку з епідеміологічним станом.

Таким чином, перевіркою встановлено, що всі вчителі виконали державну програму за І і  ІІ семестри 2019/2020 н.р.

 

Аналіз навчально-виховної роботи.

 

Аналіз навчальної роботи.

Станом на 29 травня 2020 р. в школі навчалося 93 учня, всі атестовані.

Звільнено від ДПА 4 клас у зв’язку з карантином «COVID-19».

Екстернат – 25 учнів

Всі учні 1—8 переведені до наступного класу. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

 

 

 

Аналіз виховної роботи

 

Основною метою у вихованні учнів у 2019-2020 навчальному році було формування соціально адаптованих особистостей на підґрунті християнських цінностей, високоморальної всебічно розвиненої особистості, яка вправлятиметься з особистими проблемами та себе й оточуючий світ.

Відповідно до виховної мети «Формування соціально адаптованих особистостей учнів на підґрунті християнських цінностей»  школа працювала над шкільною виховною проблемою, керуючись основними документами, а саме: «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом  Президента Українпи від 25 червня 2014 року №344/2014), Методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році; Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, здійснювала виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

 1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
 2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родина, людей.
 3. Ціннісне ставлення до природи.
 4. Ціннісне ставлення до праці.
 5. Ціннісне ставлення до культури та мистецтва.
 6. Ціннісне ставлення себе.
 7. Превентивне виховання.
 8. Сприяння творчому розвитку особистості.

Вказані напрямки складають певну систему. Кожний, як важлива складова системи, взаємопов’язана з іншими, їх гармонійне поєднання є запорукою ефективного виховного процесу.

Мета виховання – формування особи школяра на засадах християнської моралі, плекання духовності, доброти, людяності, милосердя, чесності, працьовитості, виховання духовно багатої особистості, яка усвідомлювала б свою відповідальність перед Україною та рідним народом, а також становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного виявити національну гідність, знати свої обов’язки і права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, успішно самореалізовуватись в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

Згідно з річним планом школи було заплановано і проведено комплекс виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність таких заходів:

 • Свято першого дзвоника;
 • Загальношкільні лінійки-натхнення;
 • Свято «Подяки»;
 • Новий рік «Мрії Ісуса»;
 • Веселі старти;
 • Свято родини;
 • Свято до дня працівників освіти
 • Свято останнього дзвоника;
 • Свято весни
 • Веселі старти-змагання;
 • День рідної мови (конкурси, вікторини)

 

Робота з батьками в 2019-2020 навчальному році була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень, січень, травень), а також класні батьківські збори. На батьківських зборах розглядалися питання:

 1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я.
 2. Робота з попередження дитячого травматизму;
 3. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст. 35:
 • вплив сім’ї на середовище дитини;
 • підготовка до закінчення навчального року в умовах дистанційного навчання під час карантину «COVID-19»;
 • літній відпочинок учнів.

 

Організована робота гуртків різного напрямку:

 

У ХАГ «ОАЗИС НАДІЇ» у 2019-2020 н.р. Волонтери працювали у гуртках : театральний, з ліпки, музичний, англійської мови, фітнесу

 

Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи

 

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були

 • адаптація учнів 1,5 класів до навчання;
 • отримання інформації для педагогічного аналізу;
 • надання методичної, практичної допомоги учителям;
 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;
 • удосконалення НВП.

 

Пріоритетні завдання, цілі школи в новому навчальному році:

 

 • реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;
 • реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень;
 • організація роботи методичних об’єднань;
 • розробка критеріїв зростання можливостей школи;
 • розвиток матеріальної бази спортзалу, інших кабінетів;
 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожно­го вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;
 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації НВП;
 • вивчення і творче впровадження в практику навчання і вихован­ня учнів педагогічних інновацій вчителів міста, області, України;
 • робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої осо­бистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;
 • проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в міських олімпіадах, конкурсах різного рівня, робота зі здібними та обдарованими дітьми;
 • нормативне забезпечення,  педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція НВП;
 • забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою;
 • активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;
 • врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей;
 • глибоке вивчення проблеми наступності навчання у гімназії (ЗДО ®1 клас, початкова школа ® 5 клас), адаптації учнів у школі, перехід на новий зміст навчання учнів — 5 класу;
 • зміцнення матеріально-технічної бази школи
 • будівництво нового корпуса;
 • робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;
 • створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.